SALETRA AMONOWA N34

PROSTY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AZOTU NA BAZIE AZOTANU AMONU

TYP NAWOZU: PFC 1(C)(I)(a)(i)(A)

SALETRA AMONOWA N34

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Azot (N) całkowity % (m/m)

34,00

Azot (N) w formie azotanowej, % (m/m)

17,00

Azot (N) w formie amonowej, % (m/m)

17,00

Granulometria: 95% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm

Kategoria materiałów składowych: CMC 1- pierwotne surowce i mieszaniny

Składniki: azotan amonu (nr CAS 6484-52-2)

PRZEZNACZENIE NAWOZU

Saletra amonowa jest nawozem sztucznym przeznaczonym do nawożenia wszystkich roślin uprawowych wymagających nawożenia azotem. Do stosowania przedsiewnego i pogłównego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nawóz może instensyfikować pożar; utleniacz. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących

powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. Stosować

rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Saletra amonowa pakowana jest w worki polietylenowe 500kg z nadrukiem. Saletrę amonową należy przewozić środkami transportu oraz przechowywać zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA- DAWKI w kg/ha*

pszenica ozima

pszenica jara

jęczmień jary

rzepak ozimy

burak cukrowy

ziemniak

użytki zielone na glebach mineralnych

320-530

260-470

120-320

410-590

230-500

290-500

230-440

*dawki nawozu należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych roślin, kategorii agronomicznej gleby i

zawartości składników pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony do stosowania wiosną lub jesienią, przedsiewnie lub pogłównie w zależności od obranej technologii uprawy.

PRODUCENT:

Agrochemia sp. z o.o.

ul. Zajezierze 9b, 82-400 Sztum

tel. +48 727 477 466

MASA NETTO: 500KG

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT